top of page

Jaaroverzicht 2023

2023 was voor Veralim een zeer succesvol jaar. We zijn de Corona-pandemie volledig ontgroeid. Het succes was zichtbaar op meerdere terreinen. Dit succes hebben we in eerste instantie te danken aan onze leden die ons, door hun participatie aan de activiteiten en hun aanhoudende constructieve feedback, danig stimuleren om verder te bouwen aan dit netwerk van professionals actief in openbare diensten. Maar ook de participatie en de bijdragen van het voltallige bestuur, vanuit een vrijwillig engagement, zorgden voor dit succes.


 

Leden

 

In 2023 kende Veralim in totaal 242 leden. De meerderheid hiervan was lid van een pakketformule nl. 138.  Voor een overzicht per type lid zie tabel 1.  Er werden 19 pakketovereenkomsten afgesloten. Voor een overzicht per niveau zie tabel 2.

 

Type lid

Aantal

Actieve leden


via pakketformule

138

via persoonlijk lidmaatschap

30

Alumni

38

Ambassadeurs

2

Bestuurders

14

Ereleden

4

Leden vertegenwoordigd door de sponsors

16

Totaal aantal leden

242

Tabel 1 overzicht ledensamenstelling.

 

Pakketformule

Aantal

Federale overheid

1

Vlaamse overheid

3

Provinciale overheid

4

Steden en gemeenten

7

Kennisinstellingen

3

Intercommunale

1

Totaal

19

Tabel 2 overzicht van de pakket per niveau.

 

Onze leden zijn afkomstig uit 71 verschillende diensten/organisaties/instellingen. Hierbij valt op dat heel wat leden geen ambtenaar zijn maar wel actief in door de overheid gefinancierde organisaties of private organisaties die vanuit hun dienstverlening gericht zijn op de overheid. Niet voor niets noemen we ons – met enige sympathieke overdrijving - het “Strafste Ambtenaren Netwerk”.


 

Activiteiten

 

In totaal organiseerde Veralim 18 activiteiten voor haar leden: 17 op eigen initiatief en één aansluitend bij een andere organisator. Tabel 3 geeft een overzicht met het aantal activiteiten per doelgroep.

 

Avitiviteit voor

Aantal

Alle leden

4

Actieve leden

6

Alumni

7

Bestuur en sponsors

1

Totaal aantal georganiseerd

18

Tabel 3 overzicht aantal georganiseerde activiteiten per doelgroep

 

Voor deze 18 activiteiten waren er in totaal 582 inschrijvingen. De meest succesvolle activiteiten waren de Nieuwjaarsreceptie met 115 inschrijvingen en het Zomerterras met 91 inschrijvingen.


 

Bestuur, organisatie en statuten

 

In 2023 waren er 2 Algemene Vergaderingen, 7 vergaderingen van het Bestuursorgaan (de vroegere Raad van Bestuur) en 7 vergaderingen van het dagelijks bestuur.  Zij bereiden het bestuursorgaan voor en zorgen voor de praktische uitvoeringen van de beslissingen van het Bestuursorgaan.

 

In 2023 werden de statuten aangepast, enerzijds in functie van de nieuwe Vennoootschaps -wetgeving en anderzijds om de werking van Veralim te optimaliseren en een meer eigentijds karakter te geven. Tevens werd de zetel van Veralim gewijzigd waardoor dit nu op het adres van het secretariaat gevestigd is.

 

Onder de leden werden twee bijzondere categorieën ingevoerd. Namelijk het Ambassadeurschap (voor zij die door hun specifieke functie bijdragen aan de uitstraling van Veralim) en Ereleden (gewezen bestuurders die met raadgevende stem verbonden blijven aan onze Algemene Vergadering).


 

Financiën

 

Veralim is op financieel vlak een gezonde organisatie en dit voornamelijk dankzij de bijdragen van de  leden, de erg gewaardeerde sponsorbijdragen en de pro deo werking van de administratie en het bestuur.

 

Het succes van 2023 heeft echter geleid tot het afsluiten van een financieel jaar met een relatief klein verlies. Dit heeft ons ook genoodzaakt om ons lidgeld, dat sinds 2017 niet meer was aangepast, licht te verhogen. Ook de invoering van het partnerschap, leden met een bijzonder financiële bijdrage, is een initiatief om de werking en het aanbod van Veralim ook voor de toekomst te verzekeren.

 

 

Vooruitzicht 2024

 

Ook voor 2024 hebben we goede vooruitzichten en voorzien een programmatie van 26 activiteiten:

 

Activiteit voor

Aantal

Alle leden

4

Actieve leden

9

Alumni

12

Bestuur en sponsors

1

Totaal aantal georganiseerd

26

Tabel 4 aantal geprogrammeerde activiteiten voor 2024.

 

Op administratief vlak zullen we werk maken van een aangepaste website, meer inzetten op communicatie t.a.v. leden en stakeholders en van de verdere algemene professionalisering van onze organisatie.

Comments


bottom of page